بازگشت بازگشت
استعلام بیمه درمان

استعلام بیمه درمان


  لطفا کد ملی سرپرست را وارد کنید
لطفا سال تولد یا کلمه عبور را وارد کنید

جستجو
جستجو1افراد تحت تکفل
بیمه نامه
معرفی نامه
خسارت های بیمارستانی
خسارت های پاراکلینیکی
خسارت های پرداخت شده
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،ثبت نگردیده است.
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،بیمه نامه ثبت نگردیده است.
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،معرفی نامه ثبت نگردیده است.
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،هزینه بیمارستانی ثبت نگردیده است.
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،هزینه پاراکلینیکی ثبت نگردیده است.

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved