بازگشت بازگشت
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ماده واحده ـ به منظورتعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه ، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي ، افزايش نقش بيمه دررشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر وزيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي و درچارچوب ضوابط ، قلمرو وشرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده ميشود :

۱- سياستگذاري در صنعت بيمه ، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه اي و صدور مجوز فعاليت بيمه اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود. 
۲- ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن ، نحوه انتقال عمليات و ادغام ، انحلال و ورشكستگي موسسات بيمه اي ، محدوده فعاليت بيمه اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه ، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته هاي مختلف بيمه ، ميزان ذخاير فني و اندوخته هاي قانوني و نحوه سرمايه گذاري آنها براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350/03/30 و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه مصوب 1316/02/07 تعيين خواهد شد.
۳- حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350/03/30 براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهادبيمه مركزي ايران و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1380/06/27 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .


تاریخ انتشار:شنبه، 15 شهریور 1393 ساعت 09:47:27 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 04 خرداد 1394 ساعت 17:18:26 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:5111

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved