بازگشت بازگشت
عضو هیأت مدیره

دکتر مجتبی عطری
عضو هیئت مدیره
M.Atri@dana-insurance.ir
021-88770816
021-88770989
سوابق تحصیلی:
* دکترای پزشکی

سوابق کاری :
* پزشک معتمد شرکت (سال 77)
* معاون اداره خسارت بیمه های درمان (سال 79-80)  
* معاون مدیر بیمه های درمان (سال 80-83)  
* مدیر بیمه های درمان (سال 89-93)  
* مدیر پروژه تحول در فروش( با حفظ پست سازمانی)(سال 89)  
* معاون فنی بیمه های اشخاص (سال 89-93)  
* نماینده سندیکای بیمه گران در کمیته 3 جانبه وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سندیکای بیمه گران  
* عضویت در کمیته های ریسک،کمیته برنامه ریزی و کمیته وصول مطالبات 
ارتباط مستقیم




کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved