بازگشت بازگشت
دکتر ابراهیم کاردگر


نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
پست الکترونیک:
e-kardgar@dana-insurance.ir

دکتر رضا جعفری


رئیس هیأت مدیره
پست الکترونیک:
R.Jafari@dana-insurance.ir

دکتر سید مجتبی عطری


عضو هیأت مدیره
پست الکترونیک:
M.Atri@dana-insurance.ir

دکتر سعید شیرزادی


عضو هیأت مدیره
پست الکترونیک:
S.Shirzadi@dana-insurance.ir

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved