سامانه ثبت‌نام بیمه حوادث دانش‌آموزی

جهت ورود به سامانه  کلیک کنید...

 بیمـه دانـا در بیسـت و دوم خـرداد مـاه سـال 1353 بـا مشـارکت بیمـه Union Commercial انگلیـس بصـورت شــرکت ســهامی عــام بــا ســرمایه بخــش خصوصــی تأســیس شــد. ایــن شــرکت پــس از 5 ســال فعالیــت در قالب بخش خصوصی در تیرماه 1358 براساس مصوبه شوراي انقلاب و دولت موقت به همراه 12 شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد .

در آذرمـاه سـال 1367 بـه موجـب « قانـون نحـوه اداره امـور شـرکت هاي بیمـه » شـرکت هاي بیمـه ملـی شـده ( آریـا، امیـد، پـارس، توانـا، تهـران، حافـظ، سـاختمان و کار، شـرق، ملـی) در شـرکت سـهامی بیمـه دانـا ادغـام و بـه موجـب همیـن قانـون مقـرر شـد ایـن شـرکت ضمـن بررسـی حسـاب ها و تسـویه دیـون دولــت و ســهامداران شــرکت هاي ادغامــی، بــه عنــوان یــک شــرکت بیمــه تخصصــی در رشــته بیمه هــاي اشخاص شروع به فعالیت نماید.

مطالعه کنید

 

 6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0