دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر سید مجتبی عطری

رئیس هیأت مدیره

دکتر سید مجتبی عطری

رئیس هیأت مدیره

  • پست الکترونیکی : M.Atri@dana-insurance.ir

دکتر رضا جعفری

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر رضا جعفری

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

  • پست الکترونیکی : r-jafari@dana-insurance.ir

دکتر سید داود حسینی

عضو موظف هیأت مدیره

دکتر سید داود حسینی

عضو موظف هیأت مدیره

  • پست الکترونیکی : D.Hosseini@dana-insurance.ir

دکتر سجاد سیفلو

عضو موظف هیأت مدیره

دکتر سجاد سیفلو

عضو موظف هیأت مدیره

  • پست الکترونیکی : S.Seiflou@dana-insurance.ir

دکتر ابراهیم عباسی

عضو غیر موظف هیأت مدیره

دکتر ابراهیم عباسی

عضو غیر موظف هیأت مدیره

  • پست الکترونیکی : info@dana-insurance.com

6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0