• product2-f99e0e2e.jpg

درباره بیمه باربری

 بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .

بیمه‌نامه‌های حمل و نقل این شرکت سطح گسترده ای از کالاها شامل کالاهای پروژه ای ، ماشین آلات و تجهیزات ، نفت خام و فرآورده های نفتی ، مواد پتروشیمی ، مواد خام صنایع ، گوشت و مواد غذایی ، خودرو ، محصولات ، کشاورزی و غیره را تحت پوشش قرار می دهد . 

ادامه مطلب ...


انواع بیمه های باربری از حیث منطقه جغرافیایی 

الف-بیمه های باربری وراداتی

ب-بیمه های باربری صادراتی

ج-بیمه های باربری ترانزیت

د-بیمه های باربری داخلی

 

-انواع بیمه های باربری از حیث پوشش 

الف- پوشش Total Loss

ب- مجموعه شرایط C

ج-مجموعه شرایط B

د- مجموعه شرایط  A

هـ-پوشش داخلی

مشتریان بیمه های باربری

با توجه به الزام قانونی بیمه نامه های باربری وارداتی بدیهی است که در درجه نخست عمده مشتریان این رشته بیمه ای را واردکنندگان کالا تشکیل می دهند در رتبه بعدی اشخاص حقوقی و حقیقی بوده که در امر صادرات فعالیت می نمایند . این در حالیست که کلیه صاحبان کالا خواه بصورت تک محموله ای و یا در قالب قرارداد سالانه می توانند محمولات خود را در قبال خطرات حمل بیمه نمایند .

1- خطرات و ریسک های تحت پوشش

الف پوششTotal Loss

این کلوز تنها از بین رفتن کل مورد بیمه در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی را پوشش می دهد .

 

ب- مجموعه شرایط C

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا با کلوز C عبارتست از :

- آتش سوزی یا انفجار

- به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور

- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب

- تخلیه کالا در بندر اضطراری

- فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی

- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

- خسارت همگانی

- مسئولیت مشترک در تصادم

 

ج) مجموعه شرایط  B 

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا یا کلوز B عبارتست از :

- آتش سوزی یا انفجار

- به گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور

- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب

- تخلیه کالا در بندر اضطراری

- زلزله ، آتشفشان یا صاعقه

- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی

- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظه کالا ، کانتینر یا محل انبار

- تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور

 

د-مجموعه شرایط  A 

در مجموعه شرایط بیمه گران گران کالا با کلوز A تمامی خطرات به جز استثناء مندرج در بندهای 4 ، 5، 6 و 7 کلوز مذکور تحت پوشش قرار می گیرد .

 

استثنائات کلوزهای سه گانه بیمه باربری

- تلف شدن،آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار

- نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن با حجم و یا فرسودگی عادی مورد بیمه

- تلف شدن ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه

- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه

- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد،حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد

- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی

- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد

- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه

- جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور

- توقیف ، ضبط، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها

 - اعتصاب ، تعطیل محل کار ، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

 - هرگونه عمل تروریستی

 

هـ - پوشش داخلی 

در بیمه نامه های باربری داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد :

الف- خطرات اصلی

این خطرات از آن جهت اصلی نامیده می شوند که ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد و تواتر آنها بیشتر از سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص می باشد این خطرات عبارتند از: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه.

ب- خطرات اضافی

این گروه از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کالا می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی می توان آنها را پوشش داد . خطرات رایج اضافی عبارتند از :

برخورد جسم خارجی با مورد بیمه

- پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ؛ مشروط بر اینکه کالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد .

- بارگیری و تخلیه مورد بیمه

- سرقت کلی محموله همراه با وسیله نقلیه با فرانشیز 20 درصد ارزش محموله

برخی از استثنائات شرایط سه گانه بیمه های باربری

1- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.

2- نشت و ریزش عادی، کسری عادی و وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

3- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل

4- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

5- تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.

6- عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریا نوردی

7- خطر جنگ شامل جنگ داخلی ،انقلاب ، شورش،توقیف ، مصادره

8- خطر اعتصابات

برخی از استثنائات بیمه های باربری داخلی

1- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار

2- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

3- خسارت ناشی از زنگ خوردگی–زنگ زدگی اکسیداسیون ورنگ پریدگی بیمه نیست

4- اثرات هوا(خسارت وارده براثر گرما) یا تغییرات جوی

5- خسارات ناشی از تأخیر در تحویل کالا بیمه

6- توقیف یا مصادره کالا یا کامیون حامل

7- جنگ اعلام شده یا نشده - اعتصاب، شورش و بلوا

8- بلایای طبیعی  

 

موارد مشمول تخفیف :

1-در صورت حمل كالا با كانتينر از مبداء تا مقصد نهایی مندرج در بيمه نامه 20 درصد تخفيف در حق بيمه منظور خواهد شد.  در اين شرايط درج متن زير در شرايط خصوصي بيمه نامه ضروري است .

"بنابر اظهار بيمه گذار مبني بر حمل كالا در كانتينر از مبداء تا مقصد نهایی مندرج در بيمه نامه معادل 20 درصد تخفيف در حق بيمه منظور شده است , در صورت بروز خسارت احتمالي و عدم حمل كالا در كانتينر خسارت به نسبت حق بيمه دريافتي با حق بيمه بدون تخفيف كانتينر محاسبه و پرداخت خواهد شد . "

2-در صورت حمل کالا با کانتینر از مبدأ تا بندرمقصد مندرج در بیمه نامه 10 درصد تخفیف در حق بیمه منظور خواهد شد .در این شرایط درج متن زیر درشرایط خصوصی بیمه نامه ضروری است .

"بنابر اظهار بيمه گذار مبني بر حمل كالا در كانتينر از مبداء تا بندر مقصد مندرج در بيمه نامه معادل 10 درصد تخفيف در حق بيمه منظور شده است , در صورت بروز خسارت احتمالي و عدم حمل كالا در كانتينر خسارت به نسبت حق بيمه دريافتي با حق بيمه بدون تخفيف كانتينر محاسبه و پرداخت خواهد شد . "

3- در صورت حمل كالا با هواپيما یا قطار از مبداء تا مقصد مندرج در بيمه نامه به ترتیب 25 درصد و 10درصد تخفيف در حق بيمه منظور مي شود .

4- در صورت حمل كالا از کشورهای همسایه حق بیمه شامل 20 درصد تخفيف مي گردد.

تبصره :به استثناء کشورهای همسایه که درآنها جنگ یا شرایط ناپایدار سیاسی می باشد .

5- درصورت پرداخت نقدی حق بیمه 10 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

نکات مهم در صدور:

1- در صورتيكه حمل كالا با موتور لنج ، دوبه ، بارج ، لندینگ کرافت انجام شود , بيمه نامه فقط با شرايط C بدون خطر عدم تحويل صادر خواهد شد (براي صدور بيمه نامه اخذ مجوز از مدیریت بیمه های باربري الزامي است).

2-در بیمه نامه هایی که وسیله نقلیه آنها لنج و دوبه باشد ضمن اخذ شماره شناور و نام ناخدا الزاماً شرایط ذیل میبایست در شرایط خصوصی درج گردد:

 • دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر
 • عضويت در تعاوني لنج دار ان
 • مجهز بودن به سيستم هاي مخابراتي
 • دارابودن بارنامه حمل مطابق فرم هاي استاندارد
 • دارا بودن ظرفيت مجاز بارگيري 200تن و به بالا
 • دارا بودن گواهینامه رده بندی
 • ضمناً حداكثر تعهد بيمه گر در هر حمل بر روي هر لنج حداكثر -/000ر000ر500ر1 ريال مي باشد
 • درصورت بروزخسارت  20 درصد ارزش محموله تحت عنوان اكسس یا سهم بیمه گذار از خسارت به عهده بیمه گذار می باشد.

3- در بیمه نامه هایی که وسیله نقلیه آنها بارج و لندینگ کرافت میباشد . ضمن اخذ شماره شناور و نام ناخدا درج شروط زیر در شرایط خصوصی بیمه نامه الزامی است:

 • دارا بودن گواهينامه رده بندی .
 • مجهز بودن به سيستم هاي مخابراتي و ايمني
 • دارابودن بارنامه حمل مطابق فرم هاي استاندارد
 • درصورت بروزخسارت  10 درصد ارزش محموله تحت عنوان اكسس یا سهم بیمه گذار از خسارت به عهده بیمه گذار می باشد.

4- براي بيمه نامه هايي كه كالا به يكي ازكشورهاي آسياي ميانه، افغانستان ، عراق ، سوریه حمل مي شود فقط بيمه نامه با شرايطC صادرشود.(جهت صدور بیمه نامه با سایر شرایط اخذ مجوز از مدیریت بیمه های باربري ضروری است)

5- براي مواد غذايي، بهداشتی، خشکبار و محصولات کشاورزی با شرايط B و يا A متن زير در شرايط خصوصي بيمه نامه درج شود " اخذ گواهي  بهداشت یا سلامت توسط بيمه گذار در مبداء الزامي است"

 6- برای محمولاتی همچون گوشت چه بصورت منجمد یا نیمه منجمد، داروها، فرآورده های خونی نوسانات حرارتی و یا فساد بدون حادثه تحت پوشش نمی باشد و بیمه نامه ها با شرایط C صادر می گردد در غیر اینصورت مجوز از مدیریت بیمه های باربری ضروری می باشد.

7- کلیه کلوزهایی که در بیمه نامه ذکر شده است باید در متن بیمه نامه قید گردد که کلوز ها پیوست بوده و به هنگام تحویل بیمه نامه از پیوست بودن کلوزها اطمینان حاصل نمایید.

8- در بيمه نامه هاي وارداتي ذكر شماره و تاريخ پروفرما ( پيش فاكتور ) وثبت سفارش الزامي است.

9- دربيمه نامه هاي صادراتي ذكرشماره بارنامه ( داخلی و بین المللی )، كوتاژ الزامي است. درصورتي كه هنگام صدور بيمه نامه امكان ارائه شماره بارنامه یا کوتاژ نباشد مي بايست متن زير در شرايط خصوصي اين نوع بيمه نامه ها قيد گردد.

"بيمه گذار موظف است در زمان بروز خسارت مستندات كافي به منظور تطابق كالاهاي خسارتي و كالاهاي مورد بيمه به بيمه گر ارائه نمايد."

10- در ابتدای کار ممکن است پيشنهاد بيمه باربري بعضـا" شفـاهي يا كتبي و يا با ارائـه مدارك ( پروفرما , برگ ثبت سفارش و ... ) انجام مي شود . لیکن در صورتیکه پیشنهاد تبدیل به بیمه نامه گردید اخذ فرم تکمیل شده بیمه نامه باربری با مهر وامضاء بیمه گذار طبق فرم پیشنهاد پیوست شماره 11 الزامی است. دقت شود که تمامی اطلاعات فرم پیشنهاد تکمیل گردد و در صورت عدم پاسخ به هر یک از سوالات توسط پیشنهاد دهنده چه سهوی و یا عمدی ، مسئولیت آن مستقیماً متوجه بیمه گذار خواهد بود.

11- كالاهاي همراه مسافر قابل بيمه شدن نمي باشد.

12- در بخش مبدأ و مقصد بیمه نامه ها علاوه بر کشور ، شهر و محل تخلیه نهایی ذکر گردد.

13- دربیمه نامه های باربری صادراتی تا حد امکان مقصد نهایی بیمه نامه بندر کشور مندرج در بیمه نامه قید شود.

14- مسئولیت شرکت حمل و نقل تحت هیچ شرایطی در بیمه نامه های باربری تحت پوشش نخواهد گرفت مگر با اخذ مجوز از مدیریت بیمه های باربری.

15-در بيمه نامه هاي حمل ونقل داخلي به سرمایه مندرج در زیر بازديد اوليه از مورد بيمه ، تهيه عكس و ارائه گزارش براساس فرم صورتمجلس و گزارش بازديد اوليه بيمه هاي باربري (پيوست شماره 12) توسط كارشناس شعبه الزامي است:

الف) در صورت صدور بيمه نامه براي پوشش خطرات اصلي با سرمايه بيش از مبلغ -/5.000.000.000 ريال

ب) در صورت صدور بيمه نامه براي پوشش خطرات اضافي با سرمايه بيش از مبلغ -/2.000.000.000 ريال

16-در بیمه های باربری همچون سایر رشته های بیمه های غیر زندگی ماهیت الحاقیه های صادره محدود به الحاقیه اصلاحی، اضافی، برگشتی، تمدیدی و ابطالی می گردد. طبیعی است که صدور برخی از الحاقیه ها همچون الحاقیه های اصلاحی از حیث تعهد، مسئولیت کمتری را در مقایسه با الحاقیه های اضافی دارد. اگرچه به دلیل تنوع موضوعات نمی توان در این دستورالعمل تمامی جوانب آن را تشریح نمود اما با توجه به اهمیت موضوع در زیر به برخی از موارد رایج پرداخته می شود. همچنین اکیداً توصیه می گردد در صورت وجود هر گونه شبهه در صدور هر نوع الحاقیه بدواً با مدیریت بیمه های باربری  هماهنگی گردد -  در صدور الحاقیه سقف اختیارات تفویض شده  به واحد های صدور همچون بیمه نامه در نظر گرفته شود.

- در صورت تغییر در نوع شرایط بیمه نامه، کلوز جدید به الحاقیه الصاق گردد.

- در تغییر یا حذف نام ذینفع تاییدیه ذینفع قبلی اخذ شود.

- در بیمه نامه ایی که ذینفع دارد هر گونه تغییری در مفاد بیمه نامه که مرتبط با منافع ذینفع باشد نیاز به تاییدیه ذینفع دارد.

- در بيمه نامه هايي كه بانك ذينفع دارند ابطال بيمه نامه ها منوط به دريافت اصل بيمه نامه، اصل قبض رسيد دريافت حق بيمه، اصل كليه الحاقيه هاي صادره قبلي، اصل تائيديه بانك ذينفع مبني بر ابطال اعتبار يا عدم گشايش اعتبار  اصل نامه بيمه گذار مي باشد اما در بيمه نامه هايي كه بانك ذينفع ندارند بيمه گذار ضمن استرداد اصل بيمه نامه، اصل قبض رسيد دريافت حق بيمه، اصل كليه الحاقيه هاي صادره قبلي بايد مدارك مثبته دال بر عدم حمل كالا همچون اصل برگ ثبت سفارش نسخه گمرک یا تاییدیه فروشنده را ارائه نمايد.

- در صورت غیر مجاز نمودن شرایط پارت شیپمنت (حمل به دفعات) به ظرفیت نگهداری و پوشش اتکایی در هر حمل توجه شود.

- در صورت مجاز کردن شرایط ترانس شیپمنت (انتقال مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) ، ریسک بارگیری و تخلیه و ماهیت وسیله نقلیه تغییر می یابد که می باید در هنگام صدور به ماهیت مورد بیمه توجه نمود.

- در الحاقیه های افزایشی یا تغییر کلوز به سمت پوشش کاملتر، از آنجا كه براي بيمه گر تاریخ شروع حمل و یا عدم وقوع حادثه در زمان صدور الحاقیه مشخص نمي باشد، درج متن زير در الحاقيه الزامي است :

 " اعتبار اين الحاقيه منوط به عدم خسارت ديدن مورد بيمه تا تاريخ صدور الحاقیه مي باشد و اثبات تاريخ وقوع خسارت با ارائه مداركمثبته به عهده بيمه گذار مي باشد ."

در الحاقیه كاهش سرمايه بیمه شده، اصل تائيديه ذينفع (درصورت داشتن ذینفع)، نامه بيمه گذار و مدارك و اسناد خريد كه بيانگر كاهش سرمايه باشد اخذ گردد.

- در الحاقيه هاي ابطالي مبلغ -/000ر200 ريال بابت هزينه هاي اداري و ابطال تمبر از حق بيمه دريافتي كسر و مابقي قابل استرداد به بيمه گذار مي باشد. بديهي است در بيمه نامه هاييكه حق بيمه آنها دريافت نشده و ابطال مي گردد مبلغ فوق وهزینه ابطال تمبر دريافت نخواهد شد.

- در الحاقیه های برگشتی ناشی از کاهش سرمایه یا تغییر کلوز به سمت پوشش کمتر، از آنجا كه براي بيمه گر تاریخ شروع حمل مشخص نمي باشد، درج شرط زير در الحاقيه الزامي است:

"اعتبار این الحاقیه منوط به عدم حمل مورد بیمه تا تاریخ صدور این الحاقیه می باشد."

 

 

نحوه محاسبه حق بیمه بیمه های باربری

به زبان ساده مبلغ حق بیمه یا به عبارتی هزینه انتقال ریسک به بیمه گر از حاصلضرب سرمایه بیمه شده در نرخ ریسک بدست می آید. بدیهی است به هر میزان ارزش کالا بالا برود به همان مقدار مبلغ حق بیمه افزایش می یابد.

در خصوص تعیین نرخ ریسک که در واقع احتمال وقوع خطر بیمه شده می باشد فاکتور های مختلفی دخالت دارند که برخی سبب کاهش نرخ (مانند حمل کالا با هواپیما یا بسته بندی مورد بیمه در کانتینر از مبدأ تا مقصد) و بعضی دیگر موجب افزایش نرخ (مانند تعداد و نوع خطرات بیمه شده، حمل کالا با لنج ، حمل کالا بر روی عرشه و یا عدم بسته بندی کالا) می شوند.

از آنجائیکه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حق بیمه در قالب فرم پیشنهاد بیمه باربری که در برگیرنده مشخصات مورد بیمه از قبیل ارزش، نوع بسته بندی، نوع وسیله حمل، مبدا و مقصد می باشد به بیمه گر اعلام می گردد، دقت در تکمیل فرم پیشنهاد سبب می شود تا مبلغ حق بیمه با صحت بیشتری محاسبه گردد. 

 

مراحل پرداخت خسارت بیمه های باربری

با در نظر گرفتن وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه نامه ابتیاع شده به شرح مندرج در ماده 8 شرایط عمومی بیمه نامه های باربری که پیوست بیمه نامه ها می باشد، بطور اجمال مراحل پرداخت خسارت به شرح زیر می باشد:

1- اعلام خسارت:

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از کالای خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن علاوه بر اقداماتی که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع خسارت مراتب را به نزدیکترین شعبه به محل حادثه(شعب بیمه دانا) اعلام نماید. اعلام وقوع خسارت به صورت تلفنی ، حضوری و یا پست الکترونیک قابل قبول است مشروط بر آنکه بیمه گذار علاوه بر رعایت و انجام مفاد بند 2 ذیل ( حفظ حقوق بیمه گر ) مراتب را به صورت کتبی و طی نامه به شرکت بیمه اعلام نماید.

-   نامه اعلام خسارت می بایست حاوی موارد ذیل باشد

1-     شماره بیمه نامه

2-     نوع و علت خسارت

3-     میزان و مبلغ تقریبی خسارت

4-     شرح مختصری از چگونگی وقوع خسارت

5-     تاریخ و محل وقوع خسارت 

6-      تاریخ و نحوه اطلاع بیمه گذار از وقوع خسارت

7-     محل استقرار کالای خسارت دیده ، نام و شماره تماس بیمه گذار یا نماینده آن ( جهت بازدید احتمالی از کالا)

2- حفظ حقوق بیمه گر:

با عنایت به ماده 30 قانون بیمه که اشعار می دارد کلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر ، منتقل می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود و بیمه گر می تواند به موجب ماده 12 شرایط عمومی بیمه نامه ها ی باربری به نسبت قصور بیمه گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند لذا تاکید می گردد که به مجرد تحویل مورد بیمه ، محموله دریافت شده به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت رویت هر گونه خسارت علاوه بر اعلام به بیمه گر به شرح بند فوق، اقدامات زیر نیز حسب مورد انجام پذیرد:

1-     اعلام و ادعای خسارت به مسئول یا مقصر خسارت ظرف مهلت های قانونی ( در مورد حمل کنندگان کالا مهلت های مقرر با توجه به نوع بارنامه بوده و بیمه گذار می تواند زمان دقیق آن را در شرایط ظهر بارنامه مربوط ملاحظه نمایند)

2-     عدم مصالحه ویا سازش با مسئولین یا مقصرین خسارت

3-     تهیه صورت مجلس گمرکی یا بندری ویا دیگر صورتمجلس های مربوطه

4-     در صورت عدم اطمینان از سلامت کالا ، بیمه گذار به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل بدهد

5-     اخذ گواهی عدم تحویل و کسر تخلیه از متصدی حمل ، در صورت عدم تحویل و کسر تخلیه کالا

3-بازدید از کالای خسارت دیده :

 در صورت نیاز به بازدید خسارت، کارشناس منتخب بیمه گر به محل استقرار کالای آسیب دیده طبق نشانی اعلام شده از سوی صاحب کالا جهت تعیین علت و برآورد خسارت وارده مراجعه می نماید. به منظور پیشگیری از هر گونه اختلافات آتی در خصوص خسارت وارده توصیه می شود نمایندگان معرفی شده از سوی بیمه گذار که همراه کارشناس منتخب بیمه گر در بازدید و برآورد خسارت حضور دارند نه تنها دارای اطلاعات فنی کافی در خصوص محموله خسارت دیده باشند بلکه کلیه مستندات خرید، حمل کالا و حادثه را نیز به همراه داشته باشند.

نکته: در صورتیکه خسارت مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات بیمه شده در خارج از کشور ، به مجرد اعلام محل استقرار مورد بیمه از سوی بیمه گذار، کارشناس منتخب بیمه گر به وی معرفی می گردد.

 حداقل مدارک مورد نیاز کارشناس جهت بازدید اولیه از محموله خسارت دیده عبارت است از (تصویر پروفرما / فاکتور/ لیست بسته بندی/بارنامه حمل بین المللی/همچنین در صورت وجود و حسب نوع و محل خسارت ، بارنامه حمل داخلی/ تصویر پروانه واردات گمرک)

4- درخواست مدارک:

پس از بازدید خسارت توسط کارشناس منتخب بیمه گر، با توجه به نوع و علت خسارت، مدارک مورد نیاز از بیمه گذار درخواست خواهد شد.

5- پرداخت خسارت:

پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی بیمه گذار، بیمه گر با توجه به گزارش کارشناسی تهیه شده توسط کارشناس منتخب در چارچوب شرایط بیمه نامه صادره، نسبت به جبران خسارت در وجه ذینفع / بیمه گذار اقدام خواهد نمود.

مراحل پرداخت خسارت بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی 

 با در نظر گرفتن وظایف بیمه گذار به شرح مندرج در ماده 6 شرایط عمومی بیمه نامه های مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی که پیوست بیمه نامه می باشد، بطور اجمال مراحل پرداخت خسارت به شرح زیر می باشد:

1- اعلام خسارت:

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از کالای خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن علاوه بر اقداماتی که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع خسارت مراتب را به نزدیکترین شعبه به محل حادثه (شعب بیمه دانا) اعلام نماید. اعلام وقوع خسارت به صورت تلفنی ، حضوری و یا پست الکترونیک قابل قبول است مشروط بر آنکه بیمه گذار علاوه بر رعایت و انجام مفاد بند 2 ذیل ( حفظ حقوق بیمه گر ) مراتب را بصورت کتبی و طی نامه به شرکت بیمه اعلام نماید.

-   نامه اعلام خسارت می بایست حاوی موارد ذیل باشد

1- شماره بیمه نامه

2- نوع و علت خسارت

3- میزان و مبلغ تقریبی خسارت

4- شرح مختصری از چگونگی وقوع خسارت

5- تاریخ و محل وقوع خسارت

6- تاریخ و نحوه اطلاع بیمه گذار از وقوع خسارت

7- محل استقرار کالای خسارت دیده ، نام و شماره تماس بیمه گذار یا نماینده آن ( جهت بازدید احتمالی از کالا)

2- حفظ حقوق بیمه گر:

با عنایت به ماده 30 قانون بیمه که اشعار می دارد کلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر ، منتقل می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود لذا تاکید می گردد در صورت وجود مقصر در حادثه، از انجام هرگونه سازش یا مصالحه با مقصر و یا مسئولین حادثه، خودداری نموده و مستندات و مدارک زیر تهیه و ارسال گردد:

1-     نشانی دقیق مقصر حادثه

2-     تصویر مصدق گواهینامه ، کارت خودرو و بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

3-     کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

 3- بازدید از کالای خسارت دیده: 

 در صورت نیاز به بازدید خسارت، کارشناس منتخب بیمه گر به محل استقرار کالای آسیب دیده طبق نشانی اعلام شده از سوی صاحب کالا جهت تعیین علت و برآورد خسارت وارده مراجعه می نماید. به منظور پیشگیری از هر گونه اختلافات آتی در خصوص خسارت وارده توصیه می شود نمایندگان معرفی شده از سوی زیان دیده که همراه کارشناس منتخب بیمه گر در بازدید و برآورد خسارت حضور دارند نه تنها دارای اطلاعات فنی کافی در خصوص محموله خسارت دیده باشند بلکه کلیه مستندات خرید، حمل کالا و حادثه را نیز به همراه داشته باشند.

4- درخواست مدارک:

پس از بازدید خسارت توسط کارشناس منتخب بیمه گر، با توجه به نوع و علت خسارت،(مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت) از بیمه گذار درخواست خواهد شد.

5- پرداخت خسارت:

پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی بیمه گذار و زیاندیده، بیمه گر با توجه به گزارش کارشناسی تهیه شده توسط کارشناس منتخب در چارچوب شرایط بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت در وجه زیاندیده، اقدام خواهد نمود.

 مراحل پرداخت خسارت بیمه های بدنه کشتی و هواپیما

با در نظر گرفتن وظایف بیمه گذار به شرح مندرج در بیمه نامه و کلوزهای مرتبط به هریک از انواع بیمه نامه کشتی و یا هواپیما و شرایط خصوصی بیمه نامه های  ارائه شده به بیمه گذار ، بطور اجمال مراحل پرداخت خسارت به شرح زیر می باشد:

1- اعلام خسارت:

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از اموال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن علاوه بر اقداماتی که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع خسارت مراتب را به  شعبه ای که در آن بیمه نامه صادر نموده است  ویا نزدیکترین شعبه به محل حادثه (شعب بیمه دانا)اعلام نماید. اعلام وقوع خسارت به صورت تلفنی ، حضوری و یا پست الکترونیک قابل قبول است مشروط بر آنکه بیمه گذار علاوه بر رعایت و انجام مفاد بند 2 ذیل ( حفظ حقوق بیمه گر ) مراتب را بصورت کتبی و طی نامه به شرکت بیمه اعلام نماید.

-   نامه اعلام خسارت می بایست حاوی موارد ذیل باشد

1- شماره بیمه نامه

2- نوع و علت خسارت

3- میزان و مبلغ تقریبی خسارت

4- شرح مختصری از چگونگی وقوع خسارت

5- تاریخ و محل وقوع خسارت

6- تاریخ و نحوه اطلاع بیمه گذار از وقوع خسارت

7- محل استقرار کشتی یا هواپیمای آسیب دیده  ، نام و شماره تماس بیمه گذار یا نماینده آن ( جهت بازدید احتمالی)

 2- حفظ حقوق بیمه گر:

با عنایت به ماده 30 قانون بیمه که اشعار می دارد کلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر ، منتقل می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود لذا تاکید می گردد در صورت وجود مقصر در حادثه، از انجام هرگونه سازش یا مصالحه با مقصر و یا مسئولین حادثه، خودداری نموده و مستندات و مدارک زیر تهیه و ارسال گردد:

1-     نشانی دقیق مقصر حادثه

2-     انجام اقدامات حقوقی علیه مقصر حادثه ، حسب مورد ، منجمله ارسال نامه و ادعای کتبی علیه مقصر حادثه با توجه به قوانین مرتبط ، اقامه دعوی در محاکم قضایی حسب مورد

  3-بازدید از مورد بیمه :

 در صورت نیاز به بازدید خسارت، کارشناس منتخب بیمه گر به محل استقرار مورد بیمه  آسیب دیده طبق نشانی اعلام شده از سوی بیمه گذار جهت  تعیین علت و برآورد خسارت وارده مراجعه می نماید.

 4- درخواست مدارک:

پس از بازدید خسارت توسط کارشناس منتخب بیمه گر، با توجه به نوع و علت خسارت، مدارک مرتبط درخواست خواهد شد ضمن اینکه می باید نسبت به ارائه کلیه گواهینامه های معتبر کشتی یا هواپیما و همچنین خدمه  در زمان وقوع خسارت حسب مورد اقدام نمایند

  5- پرداخت خسارت:

پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی بیمه گذار، بیمه گر با توجه به گزارش کارشناسی تهیه شده توسط کارشناس منتخب در چارچوب بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت در وجه بیمه گذار یا ذینفع، اقدام خواهد نمود.


6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0