1 دکتر پورمتین اراک 09183493190
2 دكتر قره آغاجي اردبيل 09141083612
3 دكتر مجدي اروميه 09143436640
4 دكتر صفوی پور اصفهان 09131013631
5 دكتر ضيائي اصفهان 09133109731
6 دکتر عطوفی اهواز 09161137612
7 دکتر موسوی زاهدان 09151422600
8 دکتر طالع زاده سعدی شیراز 09172562955
9 دكترفرخی بيرجند 09153615800
10 دكتر اعتمادي پور خليج فارس 09171589567
11 دكتر شمالی تبريز 09143009102
12 دكتر بني تراب تبریز 09144106310
13 دكتر امامي فر رشت 09111835882
14 دكتر آزمون زنجان 09125421178
15 دكتر سنگسري سمنان 09122316109
16 دكتر شريعتي ساري 09111545724
17 دکتر جلیلی قزوین 09106033628
18 دكتر تندرو شيراز 09905041398
19 دكتر ميرزائيان شهركرد 09376147670
20 دكتر كرباسي کرمان 09131419454
21 دکتر کلانتری گرگان 09111770534
22 دكتر نوبخت یاسوج 09131616641
23 دكتر شايسته مشهد 09153020086
24 دكتر پي سخن نوشهر 09113938654
25 دكتر رامين فر همدان 09183156332
26 دكتر شهبازی کرج 09121676342
27 دکتر نوذری هفت تیر کرج 09151422599
28 دکتر رضا زارعی بندر انزلی 09123495531
29 دکتر رضا اخیانی شاهرود 09122730749
30 دکتر برهمن کرمانشاه 09188304594
31 دکتر بنی تراب تبریز 09144106310
32 دکتر جلوداریان کاشان 09120921303
33 دکتر رودگری آمل 09113255211
34 دکترنرجس خسروی قم 09127463182
35 دکتر فرناز یزدانی ساوه 09127352920
36 دکتر میرطالبی یزد 09134514692
اسامی پزشکان آنکال تهران
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن همراه
1 دکتر ادب 09199936284
2 دکتر اسکندرزاده 09122095931
3 دکتر اطهری 09128130903
4 دکتر امینی 09133510053
5 دکتر باقری 09380673587
6 دکتر محمد بقائی 09123510317
7 دکتر پورولی 09120306775
8 دکتر تیموری 09143112901
9 دكتر تدینی 09362131569
10 دکتر جاویدنیا 09188336598
11 دکتر تورج ذکوی 09124770748
12 دکتر ستاوند 09305665575
13 دکتر غرقابی 09123141249
14 دکتر لاله رخ 09171764955
15 دکتر معتمدی 09127386431
16 دکتر نجفی زادگان 09122499774

6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0