شرکت کارانگر 

 

شرکت فناوران خبره 

 

InsuranceNetworking      

 

Insurance News Net Magazine            

 

Business Insurance              

Insurance Journal

 

 

 

 

 

claims jurna

 

 

 

 

 

 

  شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سامانه مهر دانا

 

راهنمای آموزش نرم افزار جام                                                                                                                        

سامانه جامع آمار اطلاعات دانا    سجاد                                                                                                  

نرم افزار کیوسک

نرم افزار آموزش جام

سامانه پایانه های مسافربری 

 مستندات کاربری

 سامانه جان دانا

نرم افزا روزارت نیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0